საპროექტო მომსახურება

საპროექტო სამუშოების წარმოება

ოპტიმალური გადაწყვეტილებები

  საპროექტო სამუშაოების წარმოება ხორციელდება შესაბამისი მიმართულების ქართველი და უცხოელი საუკეთესო სპეციალისტების და ექსპერტების მონაწილეობით. 

წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილება შესაძლებლობას გვაძლევს საპროექტო სამუშაოების საწყის ეტაპზე და მიმდინარეობის პროცესში მოვახდინოთ  პროექტის  არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილის ოპტიმიზაცია. 

პრეოქტირების პროცესში მუდმივად მიმდინარეობს მშენებლობის დროს მოსალოდნელი ხარჯების დეტალური მონიტორინგი

საპროექტო სამუშაოები სრულდება ნებართვის გაცემის და დამკვეთთან პროექტის  საბოლოო ხარჯთაღრიცხვის შეთანხმების დასრულების შემდეგ. 

ჩვენი გუნდი მუშაობს, როგორც საკუთარ ასევე თქვენს არქიტექტორებთან და კონსტრუქტორებთან ერთად.

საპროექტო სამუშაოების ზოგადი მიმოხილვა